Women Result

Hong Kong Bench Press Championships 2010
23.10.2010    Hong Kong

Women

Lot No. Class (㎏) Age Name Team Birth Year Body Weight Benchpress HK Record Benchpress Best BP Place Wilk's Score Formula  
Cat. 1 2 3
1 48 公開組 林艷紅 木蘭 / 42.22 67.5 60 65 67.5 67.5 1 97.65225 1.4467
2 48 公開組 鍾嘉露 懲教署 / 44.45 67.5 25 27.5 30x 27.5 2 38.48625 1.3995
3 52 少年組 左豊淇 尊賢堂 1995 50.01 N/A 25 27.5 30x 27.5 1 35.3265 1.2846
4 52 公開組 吳如花 木蘭 / 48.61 50 40 42.5x 42.5x 40 1 52.492 1.3123
5 52 元老1 林慧儀 木蘭 1966 50.1 45 42.5 45.5 47.5x 45.5 1 58.36285 1.2827
6 52 元老3 古潔梅 汪氏 1948 51.81 N/A 25 27.5 30 30 1 37.512 1.2504
8 56 公開組 蘇惠晶 木蘭 / 55.58 72.5 55x 55 57.5 57.5 1 68.13175 1.1849
7 60 少年組 古嘉敏 尊賢堂 1994 57.03 N/A 25 30 32.5x 30 1 34.812 1.1604
10 60 公開組 歐陽芷欣 懲教署 / 56.52 80 25 35 37.5 37.5 1 43.815 1.1684
11 60 公開組 羅婉君 懲教署 / 56.66 80 25x 25x 25 25 2 29.17 1.1668
12 60 元老2 梁玉玲 木蘭 1958 56.4 27.5 47.5x 50 55 55 1 64.3555 1.1701
9 60 元老2 何惠珍 汪氏 1954 57.45 27.5 30 32.5 37.5 37.5 2 43.27875 1.1541
13 67.5 元老1 葉永玉 瑪麗 1961 63.01 80 75 80.5 82.5 82.5 1 88.605 1.074 M1, Open
14 67.5 元老2 麥麗珍 瑪麗 1957 61.42 32.5 25 27.5 30x 27.5 1 30.118 1.0952
15 75 公開組 何詠雅 瑪麗 / 67.55 67.5 60 65x 70 70 1 71.442 1.0206
16 82.5 元老2 姚麗媚 懲教署 / 79.61 N/A 25 30 32.5 32.5 1 29.822 0.9176 M1


    = 創造新香港紀錄
    = 破香港紀錄