Hong Kong Powerlifting Records (Men Open)
27.09.2010

 

Category Event Record Name Date Event & Place
52 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
125 kg
90 kg
140 kg
342.5 kg
卜錦文
程少輝
李寶源
卜錦文
01.11.1997
06.04.2002
05.05.1991
08.03.1998
台灣(彰化)亞洲健力賽
HK………2002
HK………1991
HK………1998
56 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
150 kg
110 kg
160 kg
402.5 kg
黃恭謙
黃恭謙
關頌恆
黃恭謙
05.05.1991
05.05.1991
15.05.1994
05.05.1991
HK………1991
HK………1991
HK………1994
HK………1991
60 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
142.5 kg
115 kg
182.5 kg
435 kg
葉紹亮
葉紹亮
葉紹亮
葉紹亮
03.05.2010
03.05.2010
02.05.2009
02.05.2009
蒙古亞洲健力賽
蒙古亞洲健力賽
印度亞洲健力賽
印度亞洲健力賽
67.5 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
170 kg
135 kg
207.5 kg
492.5 kg
劉俊輝
黃柏衡
黃柏衡
黃柏衡
06.04.2002
05.04.2008
08.04.2006
08.04.2006
HK………2002
HK………2008
HK………2006
HK………2006
75 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
185 kg
150 kg
250 kg
577.5 kg
凌啟文
梁國強
梁國強
梁國強
06.05.2000
21.05.1995
21.05.1995
21.05.1995
HK………2000
HK………1995
HK………1995
HK………1995
82.5 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
202.5 kg
165 kg
220 kg
585 kg
胡偉舜
陳家駿
陳家駿
陳家駿
04.05.2009
06.04.2002
06.04.2002
06.04.2002
印度亞洲健力賽
HK………2002
HK………2002
HK………2002
90 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
265 kg
210 kg
272.5 kg
707.5 kg
梁凱
橘井政人
梁凱
梁凱
06.11.2008
05.11.2009
06.11.2008
05.11.2008
加拿大世界健力賽
印度世界健力賽
加拿大世界健力賽
加拿大世界健力賽
100 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
235 kg
170 kg
272.5 kg
677.5 kg
大偉 Donnelly
大偉 Donnelly
大偉 Donnelly
大偉 Donnelly
12.04.2003
12.04.2003
12.04.2003
12.04.2003
HK………2003
HK………2003
HK………2003
HK………2003
110 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
217.5 kg
170 kg
272.5 kg
652.5 kg
莫偉鴻
大偉 Donnelly
大偉 Donnelly
大偉 Donnelly
11.03.1990
10.04.2004
10.04.2004
10.04.2004
HK………1990
HK………2004
HK………2004
HK………2004
125 kg Squat
Bench Press
Dead Lift
Total
145 kg
175 kg
175 kg
465 kg
Larry Ching
Larry Ching
Larry Ching
Larry Ching
08.04.2006
05.04.2008
08.04.2006
08.04.2006
HK………2006
HK………2008
HK………2006
HK………2006